Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viazouza zouza
bezimienna23
7878 d098
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viamauak mauak
bezimienna23
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiwanowicz iwanowicz
bezimienna23
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapozakontrola pozakontrola
bezimienna23
5113 d783
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viaelinela elinela

February 22 2017

bezimienna23
Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje.  I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami.  Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Plich
Reposted fromzabka zabka viametanoiaa metanoiaa
bezimienna23
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaheartbreak heartbreak
bezimienna23
8734 da46
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaazazel azazel

February 14 2017

bezimienna23
8083 97dd
Reposted fromlonelyday lonelyday viaAinsworthCass AinsworthCass
bezimienna23
bezimienna23
Reposted frompanimruk panimruk viagabunia gabunia
bezimienna23
If you could give one piece of advice, what would it be?"
"Be in love."
"How many times have you been in love?"
"Once.
— Humans of New York
bezimienna23
4400 7d8e
Reposted fromrol rol viadiebitchdie diebitchdie
bezimienna23
7476 c30f 500
Reposted fromjamyjka jamyjka viabeminehoney beminehoney
bezimienna23
5498 4de0
Reposted fromkotowate kotowate viaeternaljourney eternaljourney
bezimienna23
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
bezimienna23
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że nie stać mnie na coś, boję się, nie znoszę; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.

July 10 2015

Before you say yes, get him angry. See him scared, see him wanting, see him sick. Stress changes a person. Find out if he drinks and if he does, get him drunk - you’ll learn more about his sober thoughts. Discover his addictions. See if he puts you in front of them. You can’t change people, baby girl. If they are made one way, it doesn’t just wear off. If you hate how he acts when he’s out of it now, you’re going to hate it much worse eight years down the road. You might love him to bits but it doesn’t change that some people just don’t fit.
inkskinned, “My father’s recipe for the man I should marry” (via bl-ossomed)
Reposted fromnameherhope nameherhope viapimpmyheart pimpmyheart
bezimienna23
6003 4400 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl