Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

bezimienna23
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak vialonelypassenger lonelypassenger
bezimienna23
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadygoty dygoty

January 20 2020

bezimienna23
0084 bdd1 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viamothsdevourer mothsdevourer
bezimienna23
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt viaTheEvexe TheEvexe
bezimienna23
bezimienna23
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
bezimienna23
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
bezimienna23
8489 b5c2

January 19 2020

bezimienna23
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viapoolun poolun
bezimienna23
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi viarosalie rosalie

January 17 2020

bezimienna23
4320 746d 500
bezimienna23
7862 cd3c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialegilimencja legilimencja
bezimienna23
0453 c124
bezimienna23
3802 7499 500
bezimienna23
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustmine justmine
bezimienna23
8088 bff8
bezimienna23
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajestpieknie jestpieknie
bezimienna23
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viarzzkropka rzzkropka
bezimienna23

Szedłem ostatnio przez szpitalne sale,
Gdzie w ściany drapali i wzywali Boga,
Ale tego Boga nie było tam wcale...

Tylko łyse kwiaty i krzyżowa droga.

A ty płaczesz nad przelotnym deszczem
I że wiatr piachem oczy twe zaprószył.
Tam wszedł raz diabeł i załamał ręce.
Spojrzał na to piekło i szczerze się wzruszył.

— Michał Matejczuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl